ADVARSEL: Du benytter en ældre browser og visse elementer på siden vises muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler at du skifter til en nyere browser såsom Chrome, Edge eller Firefox.
Over 60 autoværksteder
Landsdækkende - du finder os i hele Danmark
Service til private, erhverv, industri og landbrug
Book tid
Værksted
Service
Reparation
Spørg din mekaniker
Få et tilbud
Spørg din mekaniker

Handelsbetingelser for erhverv

Super Dæk Service A/S – Salgs- og leveringsbetingelser – Handelskøb (B2B) 
    

1.    Anvendelsesområde

1.1    Disse salgs- og leveringsbetingelser (herefter ”Betingelserne”) gæl-der for alle tilbud, salg og ydelser leveret fra Super Dæk Service A/S, CVR-nr. 28653964 (herefter ”SDS”) til enhver erhvervsdrivende kun-de (herefter ”Køber”) (herefter samlet ”Parterne”), medmindre an-det er skriftligt aftalt.

1.2    Betingelserne har forrang frem for samtlige modstridende bestem-melser fra Køber, herunder i Købers ordre, accept og/eller i Købers generelle indkøbsbetingelser, også i tilfælde hvor SDS undlader at gøre indsigelse mod sådanne modstridendende bestemmelser.


2.    Tilbud

2.1    Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg.

2.2    Afgiver SDS tilbud, hvori ingen særlig acceptfrist er angivet, bortfal-der tilbuddet automatisk, såfremt accept ikke er kommet frem til SDS senest 14 dage fra tilbuddets dato.

2.3    Tilbud afgivet af SDS kan til enhver tid og uden varsel ændres eller tilbagekaldes.

2.4    Alle aftaler indgået mellem SDS og Køber kræver en skriftlig ordre-bekræftelse fra SDS for at være retskraftig og bindende for SDS.


3.    Prisoplysninger

3.1    Medmindre andet udtrykkeligt er anført af SDS, er alle priser opgivet eksklusive moms og afgifter. 

3.2    Alle priser opført på prislister er vejledende. Priserne kan til enhver tid og uden varsel ændres. 4.    Levering og dækopbevaring

4.1    Levering af produkter/services

4.1.1    Levering af produkter/services sker på det valgte SDS dækcenter, medmindre andet skriftligt er aftalt.

4.1.2    Leveringstiden fastsættes af SDS efter bedste skøn. Der tages der-for forbehold for udskudt leveringstid. Kan den skønnede leverings-tid ikke overholdes, vil Køber modtage meddelelse herom samt så vidt muligt om tidspunktet, hvor levering kan påregnes at finde sted. 

4.1.3    En eventuel forsinkelse i forhold til den først skønnede leveringstid giver ikke Køber ret til at ophæve og/eller kræve nogen form for økonomisk kompensation fra SDS.

4.1.4    Hvis en forsinkelse overstiger 30 kalenderdage, og dette hverken skyldes Købers forhold eller Force Majeure, jf. punkt 11 nedenfor, er Køber berettiget til at hæve købet for så vidt angår den forsinkede del af leverancen og få denne krediteret af SDS. Køber kan ikke gøre yderligere misligholdelsesbeføjelser, herunder godtgørelse eller er-statning af nogen art gældende mod SDS i anledning af forsinkelse.

4.2    Dækopbevaring

4.2.1    Ved dækopbevaring af sæsonhjul dækker prisen for opbevaring 8 måneders opbevaring. Afhentes opbevarede hjul ikke inden for 13 måneder efter at de er indleveret til opbevaring, har SDS ret til at destruere hjulene for Købers regning og risiko.


5.    Betaling

5.1    Betalingsbetingelserne er løbende måned + 10 dage netto regnet fra fakturadato, medmindre andet skriftligt er aftalt. SDS kan dog al-tid kræve sikkerhedsstillelse eller forudbetaling, ligesom SDS er be-rettiget til at kræve a conto-betaling.

5.2    Sker betaling efter forfaldsdag, og skyldes forsinkelsen ikke forhold, som SDS er ansvarlig for, er SDS berettiget til at opkræve moraren-ter af den til enhver tid værende restgæld med 2,3% per påbegyndt måned.

5.3    SDS er berettiget til at tilbageholde øvrige produkter/services til Kø-ber, indtil udestående restancer er betalt. Ved for sen betaling vil fremtidige leveringer af produkter/services alene ske pr. efterkrav. Ved efterkrav skal der betales kontant eller med mobilepay ved leve-ring.

5.4    Køber er ikke berettiget til at modregne krav mod SDS, som ikke er skriftlig anerkendt af SDS, og Køber har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.


6.    Ejendomsforbehold

6.1    SDS forbeholder sig ejendomsretten til solgte produkter, indtil hele købesummen med tillæg af evt. påløbne renter og omkostninger er betalt til SDS. 


7.    Genbrugsemballage

7.1    Genbrugsemballage tages kun retur mod forudgående skriftlig afta-le. Returnering af genbrugsemballage sker for Købers regning og ri-siko. Kreditering af genbrugsemballage vil finde sted efter modta-gelse og SDS’ godkendelse af emballagen.


8.    Produktinformation og fortrolighed

8.1    Alle tilbud, illustrationer, tekniske tegninger og brochurer, som er udleveret af SDS til Køber, forbliver SDS’ ejendom, og skal straks re-turneres til SDS på anfordring. Materialet skal behandles fortroligt og må ikke benyttes, kopieres eller videregives uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges.

8.2    Køber forpligter sig i øvrigt til generelt at iagttage tavshed om et-hvert forhold om SDS, hvormed Køber bliver bekendt som følge af de oplysninger, som Parterne har udvekslet i forbindelse med Par-ternes samhandel. 

8.3    I tilfælde af Købers overtrædelse af det i pkt. 8.1-8.2 anførte, skal Køber betale en bod til SDS på DKK 75.000. 

8.4    Såfremt overtrædelsen består i opretholdelse af en tilstand, betales boden for hver påbegyndt 14 dages periode, hvor overtrædelsen opretholdes. Betaling af bod frigør ikke Køber fra ovenstående for-pligtelser, ligesom betaling af bod ikke afskærer eller begrænser SDS fra at kræve erstatning for det tab, SDS måtte have lidt som følge af overtrædelsen, idet Købers betaling af bod ikke skal medregnes i SDS’ tabsopgørelse. 

8.5    Udover ovenstående er SDS berettiget til at indlede retslige skridt med henblik på at opnå en midlertidig afgørelse om forbud/påbud.

8.6    SDS er ikke forpligtet til at udlevere brugervejledninger på special producerede varer.


9.    Reklamation og mangler 

9.1    Ved levering skal Køber øjeblikkeligt – og inden ibrugtagning – fore-tage en sådan kvalitativ og kvantitativ undersøgelse af den solgte ydelse, som ordentlig forretningsbrug kræver. 
 
9.2    Er der en synlig mangel ved det solgte, skal Køber tage skriftligt forbehold herfor over for SDS. 

9.3    I alle andre tilfælde, hvor det senere viser sig, at den solgte gen-stand lider af en mangel, skal Køber, såfremt Køber vil påberåbe sig manglen, give SDS meddelelse derom straks i form af en skriftlig re-klamation. Reklamationen skal indeholde en angivelse af SDS’ faktu-ranr., dato for levering af den oprindelige ydelse, samt en kortfattet beskrivelse af og dokumentation for den skønnede mangel. Afgiver Køber ikke sådan reklamation inden for den i denne bestemmelse angivne reklamationsfrist, uagtet Køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, kan Køber ikke senere gøre manglen gældende. 
      
9.4    Har Køber ikke inden to år efter overgivelse til Køber af et pro-dukt/en service meddelt SDS, at Køber vil påberåbe sig en mangel, kan Køber ikke senere gøre den gældende.

9.5    Dæk og slanger kan blive udsat for usædvanligt slid og/eller overlast. Derfor ydes der ikke nogen kilometer- eller anden garanti. 

9.6    Forudsat at Køber har reklameret rettidigt, kan produkter, der skøn-nes at være mangelfulde, efter forudgående skriftlig aftale med SDS indleveres til det SDS dækcenter, som leverede det mangelfulde produkt. Hvis SDS’ undersøgelser viser, at der er tale om fabrikati-ons- eller materialefejl, påtager SDS sig efter eget valg at foretage afhjælpning ved omlevering eller reparation inden for rimelig tid. SDS kan, i stedet for at foretage omlevering eller reparation, vælge at yde Køber et forholdsmæssigt afslag inden rimelig tid.

9.7    Landbrugsfælge specialproduceres i henhold til aftalte kravsspecifi-kationer, indeholdende information om den enhed, hvorpå fælgene skal monteres eller kombineres, samt den trækkende enhed, ydelse og anvendelsesformål. Reklamationsbehandling i henhold til punkt 9.6 foretages i henhold til denne kravsspecifikation. Anvendes de le-verede fælge på anden vis eller til andet formål end beskrevet i spe-cifikationerne, bortfalder Købers ret til at kunne reklamere over fæl-gen og gøre mangelsbeføjelser gældende. 

9.8    Udover omlevering, reparation og forholdsmæssigt afslag, jf. dette punkt 9, hæfter SDS ikke for mangler, og Køber kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende over for SDS i anledning af mangler.

9.9    Forandring af eller indgreb i det solgte produkt/service uden SDS’ skriftlige samtykke, fritager SDS for ethvert mangelsansvar for det solgte. 


10.    Services i relation til fælge og montering

10.1    SDS hæfter ikke for tilbehørsprodukter til fælge i forbindelse med ydelse af services i forhold til Købers fælge.

10.2    SDS fakturerer Køber for ekstra arbejde i forbindelse med rengøring, afmontering og adskillelse af fælge i forbindelse med udførelse af serviceordrer.


11.    Force majeure

11.1        SDS hæfter ikke for manglende opfyldelse af SDS’ forpligtigelser og SDS er ikke erstatningsansvarlig overfor Køber for tab, der skyl-des omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværlig-gør eller fordyrer aftalens opfyldelse og som ligger udenfor SDS’ kontrol (”force majeure”), herunder arbejdskonflikter, strejker, lock-out og enhver anden omstændighed, som Parterne ikke har været herre over såsom brand, krig, mobilisering, uforudset militærindkal-delse, sabotagehandlinger, rekvirering, beslaglæggelse, valutare-striktioner, indførselsforbud, epidemier, pandemier, regeringsind-greb, påbud fra offentlige myndigheder, udførselsforbud, oprør, uro-ligheder, mangel på driftsmidler, manglende energiforsyning, uheld i produktionen, almindelig vareknaphed, mangel på transportmidler, restriktioner af drivkraftsmidler og mangler ved leverancer fra under-leverandører eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte begivenheder.

11.2    Ovennævnte opregning af force majeure begivenheder er ikke ud-tømmende. Såfremt levering hindres midlertidigt af en eller flere af ovennævnte begivenheder, udskydes leveringstiden tilsvarende. Har leveringshindringen stået på i mere end 12 uger, er SDS berettiget til at annullere aftalen uden, at der kan gøres noget ansvar gælden-de mod SDS i den anledning.


12.    Returnering

12.1    Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale og efter oprettelse af returordre via Kundeservice. Returnering kan dog ikke finde sted, såfremt henvendelse til SDS med ønske om returne-ring er modtaget af SDS mere end 30 dage efter leveringsdatoen. Returnering sker i alle tilfælde for Købers regning og risiko med hen-visning til SDS’ fakturanummer og dato på den oprindelige leveran-ce. For alle returvarer gælder, at de skal returneres til det SDS dækcenter, som leverede produktet. 

12.2    Returvarer krediteres efter SDS’ godkendelse og SDS tilbagebetaler som udgangspunkt fakturaprisen (med mindre anden skriftlig aftale indgås), idet der dog fratrækkes det til enhver tid gældende admini-strationsgebyr og følgende beløb:

12.2.1    Ubeskadigede, umonterede dæk og stålfælge: 10 % af fakturapri-sen.

12.2.2    Ubeskadigede, umonterede alufælge og batterier i original intakt emballage: 10 % af fakturaprisen.

12.2.3    Ubeskadigede, rengjorte dæk og stålfælge samlet til komplette hjul (afmonteret.): 20 % af fakturaprisen.

12.3    Udover ovenstående satser forbeholder SDS sig ret til at fratrække yderligere omkostninger, som f.eks. omkostninger, der opstår i for-bindelse med eftersyn, klargøring/reparation, eller transportomkost-ninger. 

12.4    Følgende varer tages ikke retur:

12.4.1    Dæk, fælge og komplette hjul, som har været monteret på køretøj.

12.4.2    Alufælge og batterier uden emballage eller i beskadiget emballage. 

12.4.3    Lakerede eller specialfremstillede landbrugsfælge og tvillinghjul.


12.4.4    Skaffevarer, det vil sige varer, der ikke lagerføres af SDS. 


13.    Ansvarsbegrænsning 

13.1    SDS er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste, tabt nytteværdi, tab af forretningsmuligheder, mistede bespa-relser eller indirekte tab eller følgeskader.  


14.    Produktansvar

14.1    SDS’ produktansvar er underlagt dansk ret med de begræns-ninger, der er anført i dette punkt 14.

14.2    SDS er ikke ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste, tabt nytte-værdi, tab af forretningsmuligheder, mistede besparelser eller iSDSrekte tab i anledning af produktansvar.

14.3    SDS’ produktansvar for erhvervstingsskader er begrænset til DKK 10 mio. ekskl. moms per kalenderår. 

14.4    Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af Parterne i anled-ning af produktansvar, skal denne Part straks underrette den anden herom. 

14.5    I den udstrækning SDS måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er Køber forpligtet til at holde SDS skadesløs i samme omfang, som SDS’ produktansvar er begrænset efter disse Betingelser. Disse begrænsninger af SDS’ produktansvar gælder ikke, hvis SDS’ produktansvar kan henføres til SDS’ gro-ve uagtsomhed eller forsæt.


15.    Ugyldighed

15.1    Såfremt en eller flere af bestemmelserne i Betingelserne kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige be-stemmelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes el-ler forringes deraf.

16.    SDS’ etiske regler og forretningsetisk kodeks (Code of Conduct)

16.1    SDS overholder gældende love og forskrifter og handler på en etisk, bæredygtig og socialt ansvarlig måde i sine forretningsaktiviteter. Respekt for menneskerettigheder og bekæmpelse af besvigelse og korruption er en integreret del af SDS’ etiske grundlag, og SDS’ kun-der, partnere og leverandører forventes at overholde etiske stan-darder, der er overensstemmende med SDS’. 


17.    Lovvalg og voldgiftsbehandling

17.1    Betingelserne er underlagt dansk ret, med undtagelse af dansk rets regler om lovvalg. 

17.2    Enhver tvist der udspringer af eller relaterer sig til Parternes aftale, herunder Betingelserne, skal afgøres ved voldgift ved Det Danske Voldgiftsinstitut efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler her-om, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg.

17.3    Voldgiftsretten skal have sæde i Kolding, Danmark. Voldgiftsbehand-lingen skal efter SDS’ valg ske på dansk eller engelsk.


 

Kontakt os

Super Dæk Service Danmark

Email: info@sds.dk

Tlf: 7615 3000

Bogholderi

Kunde: debitorbogh-teamSDS@sds.dk

Leverandør: kfbogh@sds.dk

Om SDS

Med mere end 60 autoværksteder og dækcentre fordelt over hele landet er vi i dag en af Danmarks største dæk- og autoværkstedskæder. Vi betjener både private, virksomheder, industrien og landbruget.

Følg os her