ADVARSEL: Du benytter en ældre browser og visse elementer på siden vises muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler at du skifter til en nyere browser såsom Chrome, Edge eller Firefox.
Over 70 autoværksteder
Landsdækkende - du finder os i hele Danmark
Service til private, erhverv, industri og landbrug
Book tid
Værksted
Service
Reparation
Spørg din mekaniker
Få et tilbud
Spørg din mekaniker

Handelsbetingelser for private

Salgs- og leveringsbetingelser for forbrugerkøb foretaget hos Super Dæk Service A/S via www.sds.dk


1. Indledning og anvendelsesområde

1.1 www.sds.dk og den på hjemmesiden tilknyttede webshop ejes og drives af Super Dæk Service A/S, CVR-nr. 28 65 39 64 (herefter ”Selskabet”).

1.2 Disse Salgs - og leveringsbetingelser (herefter ”Betingelserne”) gælder for forbrugerkøb af varer og serviceydelser, samt levering heraf i Danmark, foretaget af en forbruger (herefter ”Køber”) via www.sds.dk

1.3 Når der indgås aftale om køb af varer og/eller serviceydelser med Selskabet via www.sds.dk, skal der samtidig bestilles tid hos et valgfrit Super Dæk Service dækcenter (herefter ”SDS Dækcenter”), hvor de købte varer og serviceydelser leveres. Betaling for den købte vare eller serviceydelse skal ske til det valgte SDS Dækcenter, hvor varen og serviceydelsen leveres. Det gøres udtrykkeligt opmærksomt på, at hvert SDS Dækcenter er en selvstændig juridisk enhed, der er uaf-hængig af Selskabet. Selskabet hæfter derfor ikke får aftaler, som Køber indgår med et SDS Dækcenter, ligesom SDS Dækcentrene ikke hæfter for Selskabets forpligtelser overfor Køber i anledning af bestilling af varer eller serviceydelser, som foretages af Køber via www.sds.dk.


2. Tilbud og ordrebekræftelse

2.1 Selskabets annoncering af varer og serviceydelser på www.sds.dk er en opfordring til at gøre tilbud. Der er derfor ikke indgået en bindende købsaftale, før Selskabet har accepteret Købers bestilling af varen/serviceydelsen. Dette sker først, når Køber modtager en ordrebekræftelse fra Selskabet.

2.2 Efter Køber har afsendt en bestilling, modtager Køber først en kvittering per e-mail for, at Selskabet har modtaget bestillingen. Af denne første e-mail fremgår det, hvilke varer/serviceydelser der er bestilt og til hvilken pris. Denne e-mail er ikke en bindende ordrebekræftelse.

2.3 Hvis Selskabet kan opfylde Købers bestilling, modtager Køber efterfølgende en bindende ordrebekræftelse per e-mail.

 

3. Annoncerede priser

3.1 De annoncerede priserne gælder kun ved forbrugerkøb.

3.2 De annoncerede priser er opgivet i DKK og er inklusiv moms.

3.3 De annoncerede priser er eksklusiv montering.

3.4 De annoncerede priser er vejledende og kan til enhver tid og uden varsel ændres.


4. Levering og dækopbevaring

4.1 Levering

4.1.1 Varer og serviceydelser købt via www.sds.dk leveres hos det aftalte SDS Dækcenter.

4.1.2 Leveringstiden fastsættes af Selskabet efter bedste skøn. Der tages derfor forbehold for udskudt leveringstid. Kan den skønnede leveringstid ikke overholdes, vil Køber modtage meddelelse herom per e-mail samt så vidt muligt om tidspunktet, hvor levering kan påregnes at finde sted.

4.1.3 En eventuel forsinkelse i forhold til den først skønnede leveringstid giver ikke Køber ret til at ophæve og/eller kræve nogen form for økonomisk kompensation fra Selskabet.

4.2 Dækopbevaring

4.2.1 Ved dækopbevaring af sæsonhjul dækker prisen for opbevaring 8 måneders opbevaring. Afhentes opbevarede hjul ikke inden for 13 måneder efter at de er indleveret til opbevaring, har Selskabet ret til at de-struere hjulene for Købers regning og risiko.

 

5. Betaling  

5.1 Betaling af købte varer og serviceydelser kan ikke ske via www.sds.dk, men skal ske til det SDS Dækcenter, hvor varen/serviceydelsen ifølge aftalen leveres.

5.2 Med mindre andet skriftligt aftales med det SDS Dækcenter, hvor va-ren/serviceydelsen leveres, skal betaling ske ved levering.

5.3 Sker betaling for sent, og skyldes forsinkelsen ikke forhold, som Selskabet er ansvarlig for, er Selskabet berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdato med en rentesats svarende til 1,5 % per påbegyndt måned.

5.4 Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav mod Selskabet, som ikke er udtrykkelig skriftlig anerkendt af Selskabet, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.


6. Ejendomsforbehold

6.1 Selskabet forbeholder sig med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af evt. påløbne renter og omkostninger er betalt til Selskabet. Såfremt varen er solgt med henblik på senere at skulle indbygges i eller sammenføjes med andre genstande, omfattes det solgte ikke af ejendomsforbeholdet, når indbygningen eller sammenføjningen har fundet sted.


7. Mangelansvar og reklamation

7.1 Selskabet opfordrer Køber til ved modtagelsen af varen og/eller serviceydelsen at undersøge det leverede, herunder kontrollere kvantum og specifikationer, med henblik på at konstatere eventuelle mangler el-ler fejl.

7.2 Såfremt Køber i forbindelse med undersøgelsen eller på et senere tidspunkt konstaterer mangler eller fejl ved det leverede, skal Køber reklamere over for Selskabet inden rimelig tid. Reklamationer kan stiles til såvel det SDS Dækcenter, hvor varen/serviceydelsen er leveret (medbring kopi af kvittering), eller til Selskabet på e-mail: info@sds.dk.  

7.3 Reklamation over mangler ved en vare eller serviceydelse skal under alle omstændigheder indgives til Selskabet senest to år efter Købers modtagelse af det leverede.

7.4 Den i pkt. 7.3 angivne reklamationsfrist gælder ikke for forbrugsvarer, som kan have en kortere levetid end to år, herunder batterier, dæk, bremser, olie eller sliddele mv. Reklamation over sådanne varer, skal derfor foretages inden udløbet af en sådan kortere levetid.

7.5 Såfremt Køber ikke overholder de angivne reklamationsregler, fortaber Køber retten til at gøre indsigelse.

7.6 I tilfælde af at Køber opdager mangler ved varerne, er Køber berettiget til at gøre brug af sine misligholdelsesbeføjelser, og Selskabet er berettiget til at tilbyde afhjælpning og/eller omlevering i overensstemmelse med købeloven. I den forbindelse bemærkes, at Selskabet ifølge købe-loven kan have ret til mere end ét forsøg til at rette en mangel ved va-ren/serviceydelsen, før Køber kan kræve passende afslag i købesum-men eller ophævelse af købet.

7.7 Forandring af eller indgreb i den solgte vare uden Selskabets udtrykkelige skriftlige samtykke, fritager Selskabet for enhver forpligtelse. Sel-skabet er endvidere frit for ansvar, såfremt manglen eller fejlen skyl-des fejlagtig brug eller reparation foretaget af Køber eller af en af Kø-ber antaget tredjemand.

7.8 Selskabets afhjælpning eller omlevering sker på samme vilkår og under samme forudsætning, som for den oprindelige leverance, herunder som anført i pkt. 4.1.

7.9 Efter at risikoen for varen/serviceydelsen er overgået til Køber, har Selskabet intet ansvar for mangler ud over de forpligtelser, der er fastsat i pkt. 9.

7.10 Der ydes ingen kilometergaranti på dæk.

7.11 Der henvises i øvrigt til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside, hvor der er yderligere oplysninger om reklamationsretten ved forbrugerkøb.  


8. Force majeure

8.1 De nedenfor nævnte omstændigheder er eksempler på begivenheder, der medfører ansvarsfrihed, når de forhindrer opfyldelse af købsaftalen:

8.1.1 Arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed, som Parterne ikke har været herre over såsom brand, krig, mobilisering, uforudset militærindkaldelse, sabotagehandlinger, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, indførselsforbud, udførselsforbud, oprør, uroligheder, mangel på driftsmidler, manglende energiforsyning, uheld i produktionen, almindelig vareknaphed, mangel på transportmidler, restriktioner af drivkraftsmidler og mangler ved leverancer fra underleverandører eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder, herunder ovenstående eksempler.

8.2 Det bemærkes udtrykkeligt, at ovennævnte opregning af eksempler ikke er udtømmende, og at der kan tænkes andre eksempler, der falder ind under denne ansvarsbegrænsning. Såfremt levering hindres midlertidigt ved en eller flere af ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringstiden tilsvarende. Har leveringshindringen stået på i mere end 12 uger, er Selskabet berettiget til at annullere købsaftalen uden, at der kan gøres noget ansvar gældende i den forbindelse.


9. Returnering og fortrydelsesret

9.1 For køb foretaget via www.sds.dk, gælder det i pkt. 9 anførte. Det i pkt. 9 anførte gælder også, hvis købet af andre årsager er omfattet af forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesret.

9.1.1 Køber har 14 dages fortrydelsesret i henhold til forbrugeraftaleloven. Fortrydelsesretten gælder dog blandt andet ikke for levering af varer, som er fremstillet efter Købers specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg og for aftaler om specifikke, hastende reparations- eller vedligeholdelsesarbejder hos Køber, som denne på forhånd udtryk-keligt har anmodet om.

9.1.2 14-dages fristen beregnes ved køb af varer fra den dag Køber får varen fysisk i sin besiddelse. Fortrydelsesfristen for køb af serviceydelser be-regnes fra dagen for aftalens indgåelse. Inkluderer købet af varen automatisk en serviceydelse, som for eksempel ved køb af dæk, hvor montering er inkluderet i prisen, løber fortrydelsesfristen for købet af dækket inklusive montering først fra den dag, hvor Køber fik dækket fysisk i sin besiddelse.

9.1.3 Køber har selv ansvaret for at gøre sin fortrydelsesret gældende.

9.1.4 Ønsker Køber at udøve sin fortrydelsesret, skal denne inden udløbet af fortrydelsesfristen, jf. pkt. 9.1.2, ved afgivelse af en utvetydig erklæring give Selskabet meddelelse herom. Køber kan vælge at benytte Selskabets standardfortrydelsesformular, der fås ved henvendelse til Selskabet, men er ikke forpligtet hertil. Erklæring til Selskabet om ud-nyttelse af fortrydelsesretten kan gives på følgende måder:

Standard fortrydelsesformular

9.1.4.1 Ved at afgive erklæring om fortrydelse af købet til det SDS Dækcenter, hvor varen/serviceydelsen ifølge aftalen leveres;

9.1.4.2 Ved personlig henvendelse til Super Dæk Service Danmark A/S, hvor fornøden vejledning om varernes overgivelse mv. til Selskabet vil blive givet. Dette kan ske ved fysisk fremmøde på Merkurvej 7, 6650 Brørup, ved henvendelse per e-mail: info@sds.dk eller per telefon: 76 15 30 00;

9.1.4.3 Ved at returnere varen til følgende adresse: Merkurvej 7, 6650 Brørup eller afleverer den til det SDS Dækcenter, hvor Køber fik leveret varen og samtidig meddele at købet fortrydes. Returforsendelse betales af Køber; eller

9.1.4.4 Ved at Køber nægter at modtage varen/serviceydelsen i det aftalte SDS Dækcenter og samtidig erklærer at købet fortrydes.

9.1.5 Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis meddelelse om at fortrydelsesretten udnyttes, er afgivet inden fristens udløb.

9.1.6 Køber hæfter for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på.

9.1.7 Såfremt fortrydelsesretten er gjort gældende, har Køber ansvaret for at returnere varen til Selskabet uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter den dato, hvor Køber har givet meddelelse om sin beslutning om at gøre brug af fortrydelsesretten. Enhver returforsendelse skal betales af Køber. Udgifterne for at sende for eksempel fire dæk retur til Selskabet med fragtmand forventes højst at beløbe sig til ca. kr. 400.

9.1.8 Selskabet er forpligtet til at tilbagebetale det beløb, som Køber har betalt, inklusivt evt. fragt for forsendelsen til Køber (men ikke fragt for returforsendelsen til Selskabet), ekspeditionsgebyr, afgifter, opkrævningsgebyr og lignende. Tilbagebetaling skal finde sted senest 14 dage efter, at Selskabet har modtaget meddelelse om Købers beslutning om at træde tilbage fra aftalen. Dog kan Selskabet tilbageholde beløbet, indtil Selskabet modtager varerne fra Køber, eller efter at fragtseddel er stillet til Selskabets disposition, alt efter hvilket tidspunkt der er tid-ligst.

 

10. Produktansvar

10.1 Erstatning for eventuel personskade og skade på forbrugerting ydes i overensstemmelse med lov om produktansvar. Selskabet er ikke ansvarligt for skade på fast ejendom eller øvrigt løsøre, som indtræder, mens det solgte er i Købers besiddelse. Selskabet er heller ikke ansvarligt for skade på produkter, der er fremstillet af Køber, eller på produkter, hvori den købte vare indgår. Selskabet er ikke ansvarligt for drifts-tab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.


11. Ansvarsbegrænsning

11.1 Selskabet er ansvarsfrit for ethvert indirekte tab som f.eks. driftstab, følgeskader, tidstab, avancetab el. lign., som Køber eller tredjemand måtte lide som følge af købsaftalen, med mindre tabet er forvoldt ved grov uagtsomt eller forsæt udvist af Selskabet.

11.2 Et erstatningskrav over for Selskabet kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte.


12. Ugyldighed

12.1 Såfremt en eller flere af bestemmelserne i Betingelserne kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes eller forringes deraf.

 

13. Persondatapolitik

13.1 Vores persondatapolitik kan findes på dette link persondatapolitik 

 

14. Selskabets oplysninger:

Super Dæk Service Danmark A/S

Merkurvej 7, 6650 Brørup

CVR-nr.: 28 65 39 64

E-mail: info@sds.dk


15. Lovvalg

15.1 Alle uoverensstemmelser mellem Parterne skal afgøres efter dansk ret, herunder den danske Købelov, men med undtagelse af danske lovvalgsregler. Den Internationale Købelov (CISG) skal hverken helt eller delvist finde anvendelse.


16. Behandling af tvister ved tvistløsningsnævn og domstolene

16.1 Opfylder en eventuel tvist vedrørende køb af varer foretaget på www.sds.dk betingelserne for klagebehandlingen, kan Køber mod et gebyr indbringe tvisten ved Center for Klageløsning hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, DK 2500 Valby, Telefon: 41 71 50 00. Klagen kan indgives online via hjemmesiden www.forbrug.dk under ”klag online”. For yderligere information henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside www.forbrug.dk under klagebehandling.

16.2 Opfylder en eventuel tvist vedrørende køb af serviceydelser foretaget på www.sds.dk betingelserne for klagebehandlingen, kan Køber mod et gebyr indbringe tvisten ved Ankenævn for biler, Lautrupvang 2, 2750 Ballerup, Telefon: 32 71 29 29. Ankenævn for biler er et internetbase-ret klagenævn, og klage skal indgives via ankenævnets hjemmeside www.bilklage.dk. For yderligere information henvises til Ankenævn for biler’s hjemmeside www.bilklage.dk. 

16.3 Der kan ligeledes benyttes den europæiske forbruger platform ODR som kan finde på dette link ODR

16.3 Enhver tvist, der udspringer af eller relaterer sig til Parterns aftale, og som én af parterne ønsker indbragt for de almindelige domstole, skal indbringes ved Retten i Kolding.

Kontakt os

Super Dæk Service Danmark

Åbningstider: Man - tors 07.30 - 16.30, Fre: 07.30 - 16.00

Email: info@sds.dk

Tlf: 76 15 3000

Bogholderi

Kunde: debitorbogh-teamSDS@sds.dk

Leverandør: kfbogh@sds.dk

Om Super Dæk

Med mere end knap 70 autoværksteder og dækcentre fordelt over hele landet er vi i dag en af Danmarks største dæk- og autoværkstedskæder. Vi betjener både private, virksomheder, industrien og landbruget.

Følg os her